VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shop
(Platné od 1.5.2018)

1.Úvod, všeobecné ustanovení, vznik smluvního vztahu

 1. “Dodavatel”, “Zhotovitel“, “My“ (ve všech gramatických tvarech) představuje firmu Storacks s.r.o., Hybernská 1007/20, 110 00  Praha 1 IČ 29028396, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161118.
 2. „Odběratel“, “Zákazník“, “Vy“ (ve všech gramatických tvarech) představuje firmu nebo fyzickou osobu, která nakupuje nebo odebírá od Storacks s.r.o. její výrobky.
 3. Pro naše nabídky, potvrzení objednávek a smluvní vztahy platí tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky. V případě existence odlišných obchodních podmínek Odběratele platí tyto pouze za předpokladu, že jsou výslovně dohodnuty a námi písemně potvrzeny.
 4. Smluvní vztah je uzavřen podpisem Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo nebo odesláním potvrzení objednávky Dodavatelem. Veškeré změny, dohody a dodatky k již uzavřené smlouvě musí být sjednány písemnou formou a písemně potvrzeny Dodavatelem, jinak jsou neplatné. Nabídka Dodavatele je vždy nezávazná a to až do doby uzavření smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem. Zasláním nabídky nevznikají Dodavateli žádné právní závazky jakéhokoliv druhu.
 5. Pokud jsou součástí objednávky nebo smlouvy odkazy na vyobrazení a výkresy mají takto získané údaje, rozměry, hmotnosti nebo vlastnosti pouze informativní charakter, pokud není výlučně písemně dojednáno něco jiného. Drobné a nepodstatné odchylky od vyobrazení nezakládají nárok objednatele na náhradu škody nebo případnou úpravu, ledaže by tím bylo porušeno ustanovení všeobecně platných norem a předpisů.
 6. Nabídky, výkresy, návrhy a podklady vypracované Dodavatelem ve fázi nabídkového a výběrového řízení zůstávají ve výlučném duševním a autorském vlastnictví Dodavatele. Tyto podklady nesmí být bez písemného souhlasu Dodavatele kopírovány, pozměňovány ani jakýmkoliv způsobem poskytnuty třetím osobám.
 7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů závažného porušení smluvního ujednání ležících na straně Objednatele, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré, do té doby vzniklé náklady na výrobu, dopravu, montáž a organizační a administrativní zajištění. Zda odstoupení bylo způsobeno přímo Objednatelem, nebo jeho jiným smluvním partnerem, není v tomto případě rozhodující.

2.Cena a platební podmínky

 1. Pokud není stanoveno jinak, platí naše ceny s dodací podmínkou EXW, tedy bez dopravy a montáže. Pokud jsou součástí nabídky ceny za dopravu a montáž, je to vždy výslovně uvedeno písemnou formou. Ceny jsou zásadně udávány bez DPH. Součástí ceny jsou náklady na balení a obalový materiál, který zůstává majetkem odběratele.
 2. Platba je akceptována výhradně bankovním převodem na náš účet. Platební povinnost je považována za splněnou dnem připsání na účet dodavatele. Po předchozí dohodě je možná též platba v hotovosti v pokladně Dodavatele.  Jiné způsoby platby jako například šeky, bankovní akreditivy apod. mohou být akceptovány pouze s výslovným písemným souhlasem Dodavatele. V takovém případě jdou veškeré náklady spojené s inkasem takové platby, jako jsou bankovní poplatky, administrativní náklady, úroky aj. vždy k tíži Odběratele.
 3. V případě prodlení s platbou jsou, pokud není stanoveno jinak, účtovány úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na uplatnění ostatních smluvních ujednání, jako jsou pokuty, penále aj. vzniklé z titulu opožděné platby Odběratele.
 4. V případě prodlení objednatele s platbou mu budou zaslány maximálně tři upomínky.
 5. Pokud není ujednáno jinak, jsou standardní platební podmínky:

100% platba předem převodem na účet nebo při předání zboží

Faktury jsou splatné 14 dnů ode dne jejich doručení.    

3.Dodávka, termíny

 1. Běžně uváděné dodací termíny představují plánované a předpokládané termíny dodávky.  Pevný termín dodávky musí být výslovně dohodnut a písemně potvrzen.
 2. Sjednané dodací termíny se přiměřeně prodlužují v případě výjimečných okolností, které Dodavatel nemohl v době uzavření smlouvy předpokládat ani nijak ovlivnit jako např.  přírodní katastrofa, stávka, závažné poruchy ve výrobě atd. Nezáleží přitom, zda taková omezení vzniknou u Dodavatele nebo jeho subdodavatelů. Maximální doba zpoždění vzniklého z tohoto důvodu může být 3 měsíce. V případě, že podmínky u Dodavatele nedovolí uskutečnit dodávku ani po tomto termínu, jsou Objednatel i Dodavatel oprávněni odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, které je prokazatelně z důvodů, které Dodavatel nemohl předvídat ani ovlivnit, je vyloučeno právo Objednatele na náhradu škody jakéhokoliv druhu.
 3. Dodací termín začíná běžet nejdříve dnem podepsání smlouvy nebo dnem potvrzení objednávky. V žádném případě neběží dodací termín do doby úplného vyjasnění všech technických i obchodních otázek mezi smluvními partnery potřebnými pro výrobu a montáž. To neplatí v případě, že se Dodavatel prokazatelně ze svého zavinění nespojil s Odběratelem za účelem vyjasnění nedořešených otázek.
 4. V případě, že z důvodu nedostatečné součinnosti Odběratele v předem smluvně sjednaném rozsahu nemůže Dodavatel včas, vůbec, nebo pouze s vynaložením nepřiměřeně vysokých nákladů, plnit podmínky dodávky, je Dodavatel oprávněn termín realizace zakázky posunout do doby splnění dohodnutých podmínek, případně od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit. Nově sjednaný termín je v tomto případě platný pouze za předpokladu, že je Dodavatelem písemně potvrzen. 
 5. V případě, že Odběratel je v prodlení s úhradou zálohových faktur nebo má jiné závazky vůči Dodavateli, které jsou již po splatnosti, je oprávněn Dodavatel posunout termín realizace zakázky včetně těch, u kterých již byl termín realizace písemně potvrzen, až  do doby, kdy jsou zálohové faktury nebo závazky Odběratele vůči Dodavateli plně vyrovnány. Za případné škody způsobené prodlením realizace v tomto případě Dodavatel nenese žádnou odpovědnost ani vůči Odběrateli, ani vůči žádným třetím stranám.
 6. V případě, že z důvodu nepřipravenosti prostoru montáže nebo z důvodů uvedených v bodě 3.5. není možné provést dodávku v dohodnutém a potvrzeném termínu nebo v případě zpoždění odběru ze strany Odběratele je Odběratel povinen uhradit dodavateli náklady spojené se skladováním zakázky a to nejméně 100 Kč za každých započatých 100 kg zakázky a každý započatý týden zpoždění. V případě nutnosti skladování v externím skladu jsou tyto náklady přefakturovány Odběrateli v plné výši. Změny termínu dodávky musí být Dodavateli sděleny včas, nejpozději však 2 týdny před plánovaným termínem dodávky. V případě, že Odběratel odloží instalaci o více jak 3 měsíce, vyhrazuje si Dodavatel právo na změnu ceny montáže.
 7. V případě, že z důvodu nepřipravenosti prostoru montáže není možné provést dodávku v dohodnutém a potvrzeném termínu nebo v případě zpoždění odběru za strany Odběratele přechází riziko škody na Odběratele prvním dnem počínajícím po datu dohodnuté a potvrzené dodávky. 
 8. Místem dodání a vykládky se rozumí adresa Objednatele nebo adresa, kterou Objednatel určí v objednávce, Kupní smlouvě nebo Smlouvě o dílo.

4.Vykládka, montáž

 1. Montáž obsahuje kompletní postavení regálů, jejich vyrovnání a zakotvení a to v souladu s předem odsouhlaseným plánem.
 2. V případě, že je v rámci dodávky potvrzena i montáž regálů, řídí se její podmínky a provedení těmito všeobecnými podmínkami, pokud není výslovně ve smlouvě o dílo nebo v potvrzení objednávky sjednáno odlišné znění některých ustanovení.
 3. Příjezdová cesta až k místu montáže musí být zpevněná a musí umožňovat příjezd 24t kamionů nebo takových dopravních prostředků, jimiž je materiál na místo montáže dopravován. Musí být umožněna vykládka kamionů z boku. Musí být umožněna manipulace a meziskladování materiálu. Prostor montáže a vykládky musí být dostatečně velký na to, aby regálové stojiny dodávané v jednom kuse, jejichž celková délka odpovídá výšce regálů, byly vyloženy a dopraveny jedním vysokozdvižným vozíkem z kamionu až na místo montáže.  Prostor montáže musí být suchý, temperovaný a dostatečně osvětlený, pro nátěry vodorovného značení je potřeba temperovat na teplotu 15°C vzduch i podklad. Na montážní ploše nesmí vykonávat činnost jiné montážní skupiny.
 4. Odběratel musí zajistit volný příjezd pro nákladní vozidlo na místo vykládky. Vykládku provádí Objednatel nebo po domluvě zdarma Dodavatel.
 5. Náklady na vysokozdvižné vozíky a manipulační techniku pro montáž ani vykládání nákladních automobilů nejsou, pokud není výslovně dojednáno jinak, započteny v ceně montáže. Předpokládáme, že Objednatel disponuje vlastní manipulační technikou pro vykládku i stavbu regálů, kterou poskytne Dodavateli zdarma po celou dobu montáže, bez obsluhy. Vysokozdvižný vozík pro vykládku musí být s nominální nosností min. 2t a výškou zdvihu 3,3m. Vysokozdvižný vozík pro stavbu regálů musí být s min.nominální nosností 2t a výškou zdvihu odpovídající celkové výšce regálu. V případě, že Objednatel nedisponuje vlastní nebo pronajatou vhodnou manipulační technikou, vyhrazuje si Dodavatel právo takovou manipulační techniku pronajmout a náklady na pronájem a obousměrnou dopravu přefakturovat Objednateli.
 6. Přesnost a tolerance podlahy pro stavbu stacionárních regálů musí odpovídat požadavkům stanoveným normou DIN 18202 odst. 4.

Přesnost a tolerance podlahy pro stavbu radio-shuttle systému musí odpovídat požadavkům stanoveným normou DIN 15185.

Podlaha musí mít dostatečnou nosnost odpovídající bodovým zatížením od stojin a patek, které jsou dány požadavkem zákazníka na zboží uložené v regálu. Kvalita betonu musí být nejméně B25 a musí umožnit kotvení regálových patek pomocí ocelových kotev s hloubkou kotvení 110 mm. Na speciální vlastnosti podlahy (magnesit, speciální výztuž, atd.)  musíme být předem upozorněni. V našich předpokladech vycházíme z toho, že podlaha odpovídá rovinatostí a nosností požadavkům DIN 18202, resp. DIN 15185 a FEM 10.3.01 a dovolené tolerance nejsou překročeny. V případě vyšších nerovností, než připouští norma, budou vícenáklady nutné k podkládání regálů vyčísleny a vyúčtovány zvlášť. Nosnost podlahy musí být prověřena dodavatelem podlahy nebo Odběratelem. Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou nosností podlahy. Případné posouzení nosnosti podlahy jsou zajišťované a hrazené Objednatelem. Dodavatel není odpovědný za případné škody způsobené loupáním podlahy předepjatého betonu. Předpokládáme, že v podlaze, v místě instalace, nejsou žádné rozvody trubek ani jiné technologie. Pokud ano, Objednatel musí informovat písemně Dodavatele před zahájením instalace regálů s označením přibližné polohy technologie. V případě, že Dodavatel nebude informovaný o rozvodech v podlaze, nemůže být odpovědný za případné škody způsobené instalací regálů.

 1. V případě, že specifické místní předpisy vyžadují stavební povolení nebo jiné povolení správních orgánů, je za získání takového povolení odpovědný Objednatel a to i v případě, že se toto povolení vztahuje částečně nebo úplně k námi dodávaným regálům.   
 2. Od počátku montáže musí být našemu vedoucímu montérovi známa odpovědná osoba, která řeší veškeré záležitosti, týkající se montáže a prováděného díla. Montážní skupině musí být poskytnuta po celou dobu zdarma elektrická síťová přípojka (220 V) s nepřerušovanou dodávkou el.energie, sanitární zázemí a v případě potřeby uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a spojovacího materiálu.
 3. Cena montáže je kalkulována pro normální teplotní podmínky v temperovaném skladu. Montáž v mrazírenském nebo chladírenském skladu musí být vždy kalkulována s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám. Zpravidla je k ceně montáže v takovém případě připočítán příplatek 50%.
 4. Termín dokončení montáže a cena za montáž jsou kalkulovány za předpokladu dodržení všech podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách. V případě nedodržení některé podmínky se termín dokončení úměrně prodlužuje a případné, tím vzniklé vícepráce, budou zvlášť vyúčtovány. Předem nedohodnuté zkoušky nebo měřící protokoly, stejně tak jako navazující práce nejsou součástí naší montáže.
 5. Montáž regálů probíhá na základě odsouhlasených plánů a údajů stanovených v potvrzení objednávky, či smlouvě. Případné změny a odchylky od dohodnutých plánů případně provedení prací, které nespadají do dohodnutého rozsahu montáže, musí být s Dodavatelem projednány nejpozději při začátku montáže a musí být dodatečně objednány.
 6. Náklady na montáž jsou kalkulované pro montáže prováděné v pracovní dny v době od 6:00 do 20:00hod. Montáže v noci, ve dnech pracovního volna nebo o svátcích jsou za příplatek dle platných právních norem. Předpokládáme, že vykládka a montáž zařízení jsou na stejném podlaží budovy. V případě nutnosti transportu materiálu do jiných podlaží je potřeba na tuto skutečnost předem písemně upozornit. V případě, že Dodavatel nebyl včas informován o nutnosti přepravy materiálu do jiného podlaží, náklady na takovouto přepravu budou vyúčtované zvlášť jako vícepráce.
 7. Všechna poškození na dodávaném zařízení, která jsou způsobena v průběhu montáže Odběratelem nebo třetí stranou či třetími stranami najatými Odběratelem jdou k tíži Odběratele.
 8. Firma Storacks s.r.o. používá výhradně recyklovatelný obalový materiál jako např. dřevo, kartony, ocelové pásky. Obalový materiál je součástí dodávky a slouží k ochraně dodávky před poškozením a je majetkem Odběratele. Naši montážní pracovníci uloží tento obalový materiál podle pokynu Odběratele do k tomu určených kontejnerů nebo odpadních nádob.  Za odvoz odpadních nádob a likvidaci odpadu odpovídá Odběratel.
 9. V případě, že Odběratel začne používat regálové zařízení ještě před jeho oficiálním předáním, a to třeba jen částečně, má se za to, že tím zařízení převzal.

5.Revize, servis

 1. Revizí se rozumí preventivní prohlídky zařízení určeného pro skladování zboží a materiálu v souladu s § 101 a §102, Zákoník práce č. 262/2006 „Prevence rizik a předcházení pracovním úrazům“, § 3, Nařízení vlády č. 101/2005 „Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí“, § 4, Nařízení vlády č. 378/2001 „Bližší požadavky na používání technických zařízení“ a dále v souladu s normami ČSN 26 9030 (1998) „Manipulační jednotky -zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování“, ČSN EN 15.620 (2009) „Tolerance, deformace a vůle“, ČSN EN 15.635 (2009) „Bezpečné užívání statický regálových systémů“.
 2. Není-li smluvně ujednáno jinak, cena revize stacionárních skladových systémů se řídí ceníkem Storacks s.r.o.. Cena revize mobilních skladových systémů a systému.
 3. Revize je možné uskutečnit za předpokladu zpřístupnění skladového zařízení. Odběratel musí umožnit bezpečný přístup ke skladovému zařízení a jeho kontrolu v souladu s ČSN EN 15.620 (2009). Pro řádné provedení revize je potřeba, aby byl prostor dostatečně osvětlený pro práci s měřícími přístroji. V případě nutnosti provedení revize na části konstrukcí, které jsou jinak nepřístupné, je Odběratel zajistit součinnost při zpřístupnění těchto částí konstrukcí např. dočasným vyjmutím uskladněného zboží ze skladového zařízení.
 4. Dodavatel předpokládá, že u skladových zařízení nad 3,5m výšky disponuje Odběratel revizní klecí pro revizního technika, kterou je možné manipulovat běžnou manipulační technikou nebo že disponuje jinou vhodnou technikou, která je určená pro práci ve výškách. Odběratel, je-li to nutné, zapůjčí Dodavateli zdarma na nezbytně nutnou dobu manipulační techniku včetně obsluhy s revizním košem pro přístup ke skladovému zařízení ve vyšších výškách.
 5. Dodavatel vypracuje protokol o provedené revizi včetně závěrů plynoucích z provedené revize včetně návrhu řešení nápravy zjištěných závad a nedostatků včetně rozpočtu. Dodavatel nenese odpovědnost za případné škody, pokud Odběratel nezajistí odborné provedení oprav zjištěných závad. Dodavatel nese odpovědnost pouze za kvalitu těch oprav, které provede Zhotovitel. Odběratel bere na vědomí, že i po řádném provedení oprav závad může dojít k jinému poškození skladového zařízení v důsledku provozu skladu. Po zjištění závažného poškození je nutné bezodkladně skladové zařízení nebo jeho část vyprázdnit a přivolat odborný servis Dodavatele. Za závažné poškození se považuje trvalá, plastická deformace nosných či stabilizačních prvků skladového zařízení.

6.Záruka, Náhrada škody

 1. Záruka na dílo, tj.materiál vč.instalace, jehož instalaci provedli vyškolení montážníci firmy Storacks s.r.o. je
 • 60 měsíců na regálové statické konstrukce v případě, že je montáž dodaná Dodavatelem a jsou previdelně preventivně kontrolované odborným servisem Dodavatele.
 • 12 měsíců na regálové statické konstrukce instalované Objednatelem nebo třetí stranou najatou Objednatelem bez dohledu Dodavatele a/nebo na regálové konstrukce instalované Dodavatelem, které nejsou pravidelně kontrolované odborným servisem Dodavatele.
 • 12 měsíců části elektroinstalace, které mohou podléhat opotřebění (vypínače, zářivkové trubice, předřadníky apod.). Pokud výrobce tohoto zařízení poskytuje záruku delší, Dodavatel poskytuje Objednateli záruku, jakou poskytuje výrobce jednotlivých elektrosoučástí.
 • 12 měsíců na podvozky a veškeré pohyblivé součásti dodané a instalované Dodavatelem.
 • 12 měsíců vodorovné značení při použité dvousložkové barvy, 6 měsíců při použití akrylátové barvy za předpokladu, že Objednatel zajistil podmínky pro zhotovení nátěrů předepsaných výrobcem barvy, o kterých byl informován Zhotovitelem.

Dodavatel poskytuje záruku na materiál, jehož instalaci si zajití sám Objednatel jen v tom případě, že jsou dodržené veškeré závazné tolerance plynoucí z  norem platných pro instalaci regálových systémů. Zaručujeme, že dodané zboží, které je popsáno v našich všeobecných prospektových a propagačních materiálech, je vhodné k účelu a použití, ke kterému bylo vyrobeno.  Podstatné znaky použití budou dohodnuty individuálně a budou definovány v potvrzení objednávky. K dohodnuté charakteristice patří mj. též  – aniž by toto pravidlo muselo být výslovně zmíněno v potvrzení objednávky, že specifikace dodaného zboží se smí v malé míře odchylovat od specifikace objednaného zboží  (např. m.j. odchylky v barvě, mapy na žárově zinkovaném povrchu atd.) pokud objednavatel tímto není nepřiměřeně znevýhodněn. 

 1. Odběrateli je známo, že dodané zboží podléhá opotřebení využitím; jevy vyjadřující opotřebení nejsou žádnými nedostatky a tím jsou ze záruky vyloučeny. Odběrateli je známo, že povrchová úprava je vhodná pro interiérové použití. Barvy použité pro povrchovou úpravu konstrukcí nejsou UV stabilní.
 2. Odběrateli je známo, že dodané zboží lze bezvadně použít pouze v případě, že Odběratel dodrží naše předpisy pro obsluhu a údržbu.
 3. Odběratel je výlučně sám odpovědný za data a údaje, které sděluje, zvláště za to, že hodnoty zatížení sdělené Dodavateli nebudou v praktickém provozu překročeny. Změny jsou závazné pouze v tom případě, že jsou v našem potvrzení objednávky výslovně písemně potvrzeny.
 4. V případě, že jsou ocelové konstrukce povrchově upravené žárovým zinkem, Odběratel bere na vědomí, že mapy, matné plochy, otřepy a nerovnosti na povrchu nejsou vadou povrchové úpravy, jsou způsobené technologií žárového zinkování a nejsou důvodem k reklamaci.
 5. Záruka je řešena buď opravou, nebo novou dodávkou. Odběratel může požadovat novou dodávku, pokud nedostatek není odstraněn po 3 dodatečných opravách. Pokud je zboží, poskytnuté v rámci dodatečné dodávky v podstatě znovu vadné, může Odběratel od smlouvy odstoupit. 
 6. Pokud se dodatečná oprava nebo dodávka spojená s opravou nemůže uskutečnit z toho důvodu, že Odběratel neplní svou povinnost spolupráce, poskytne Dodavatel Odběrateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí potřebné spolupráce.
 7. Odběratel je povinen okamžitě přezkoušet kompletnost zařízení a přítomnost vad u dodaného zboží. Rozpoznatelné nedostatky, vady a reklamace týkající se chybějících částí je třeba okamžitě, nejpozději do 5 kalendářních dnů, oznámit Dodavateli. Pokud k takovému oznámení nedojde, má se za to, že je dodané zboží bez nedostatků.
 8. Firma Storacks s.r.o.  upozorňuje, že použití ocelových konstrukcí, zejména plošin, vícepodlažních skladů, únikových cest, dřevotřískových polic apod. je nutné konzultovat s majitelem skladu, developerem a/nebo projektantem. Firma Storacks s.r.o. nezajišťuje vypracování projektu požárního zabezpečení stavby a nenavrhuje opatření nutná k případnému dosažení požární odolnosti konstrukcí. Jakékoliv dodatečné náklady plynoucí z nekvalitního projektu požárního zabezpečení staveb nebo nedostatečné komunikace mezi objednatelem a majitelem skladu, developerem, projektantem nebo jinými třetími stranami jdou plně na vrub objednatele.

7.Ochrana osobních údajů

 1. Jsme oprávněni uložit a zpracovat data objednavatele, která jsme získali během obchodního vztahu, dle platných právních ustanovení k ochraně dat.

8.Právní vztahy, místo plnění, místo soudu

 1. Pro všechny eventuální soudní spory je dohodnuto jako místo soudu Praha.
 2. Při dodávce mimo území České republiky platí jako dohodnuté české právo.

E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.

 

Na Vaši e-mailovou adresu bude zasláno potvzení udělení souhlasu.

captcha image  

Speciální přání


captcha image

Anketa

Proč nakupujete přes internet?

Je to rychlejší
obrázek
obrázek
obrázek
Je to levnější
obrázek
obrázek
obrázek
Je to stále k dispozici
obrázek
obrázek
obrázek

Celkem 44 hlasů


Kontakt

 
+420776574498